Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?

Międzynarodowa Konferencja organizowana z okazji 155 – lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej

REGULAMIN IMPREZY

 

Międzynarodowa Konferencja organizowana z okazji 155 – lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej " Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?

 

zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 6 października 2017 roku w Krakowie

 

I. Organizatorem Kongresu są:

 

- Krakowska Izba Adwokacka, ul. Batorego 17, 31-135 Kraków.

- Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa.

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników

 

2. Dokonując opłaty z tytułu uczestnictwa, Uczestnik potwierdza znajomość treści niniejszego regulaminu i zgadza się z jego zasadami.

 

3. Wszystkich uczestników Kongresu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.

 

4. Uczestnikami Kongresu są adwokaci oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką kongresu oraz przedstawiciele sponsorów.

 

5. W ramach Kongresu odbędą się wykłady oraz wydarzenia o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Szczegółowy program kongresu znajduje się pod adresem http://fbe.adwokatura.krakow.pl/

 

6. Oficjalny serwis internetowy kongresu znajduje się pod adresem http://fbe.adwokatura.krakow.pl/ adres email do kontaktów fbe@adwokatura.krakow.pl

 

7. Warunkiem udziału w kongresie jest:

- zgłoszenie Uczestnictwa w kongresie wyłącznie za pośrednictwem formularza    zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej kongresu.

- Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora

- Opłatę za kongres należy przesłać na konto Organizatora według opłat znajdujących się na stronie internetowej serwisu.

 

8. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w kongresie.

 

9. Uczestnikami kongresu są osoby, które wygłaszają prezentacje na dany temat oraz takie które prezentacji nie wygłoszą.

 

10. Uczestnikiem, który wygłosi prezentację na dany temat jest osoba która:

- Uczestniczy w sesji wykładowej z własną prezentacją

- zgłosiła temat wykładu, wraz ze streszczeniem do wybranej przez nią sekcji, spośród katalogu udostępnionego przez Organizatora

- została zakwalifikowana przez Komitet Organizacyjny

 

11. Uczestnikiem, który nie wygłosi prezentacji na dany temat jest osoba która:

uczestniczy w sesji wykładowej bez własnej prezentacji

zgłosiła swoje Uczestnictwo za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie organizatora

- dokonała pełnej opłaty za udział w kongresie

 

12. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

13. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu internetowego kongresu)

 

14. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Kongresie.

 

 

15. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie winna być dokonana w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fbe@adwokatura.krakow.pl.

 

16. Rezygnacja musi zostać przesłana na siedem dni roboczych przed datą konferencji.

 

17. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie Organizatorowi przysługuje zwrot:

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w oznaczonym terminie, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, obciążając go kosztami przelewu.

- gdy Uczestnik nie mógł wziąć udziału w kongresie na skutek siły wyższej Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłacona kwotę, obciążając go kosztami przelewu.

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 

19. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe w trakcie wykładów. Działania marketingowe sponsorów regulują odrębne umowy.

 

20. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników kongresu, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

 

21. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

 

22. Organizator kongresu nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

 

 

III. Ceny i warunki płatności.

 

1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej kongresu oraz w wiadomości e-mail przesyłanej uczestnikowi, niezwłocznie po rejestracji.

 

2. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej kongresu, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

 

IV. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresie wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

 

2. Reklamacje Uczestników Kongresie mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.

 

3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

 

2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Kongresie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kongresie.

 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie.

 

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej kongresu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Organizator kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikami oraz Uczestnikiem a Organizatorami kongresu.

 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

 

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.